Chcemy podkreślić, że pracownice i pracownicy seksualni są grupą zawodową szczególnie narażoną na przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną. Wynika to z olbrzymiej skali stygmatyzacji dotykającej osoby pracujące seksualnie. Stygmatyzacja ta nie tylko bezpośrednio rani pracujące seksualnie osoby, ale sprawia też, że ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo traktowane jest nierzadko jako “mniej warte” niż życie, zdrowie i bezpieczeństwo innych osób. Równocześnie, tym, co naraża osoby pracujące seksualnie na przemoc jest kryminalizacja ich środowiska pracy. Spycha ona pracownice i pracowników seksualnych w nielegalność, pozbawia ich formalnych i nieformalnych sieci wsparcia i ogranicza możliwość dochodzenia swoich praw czy szukania pomocy w sytuacji zagrożenia. Stygmatyzacja, kryminalizacja i marginalizacja są tym, co napędza przemoc wobec osób pracujących seksualnie, dając sprawcom poczucie bezkarności.

Sama prawda. Na szczęście ten sprawca został ukarany. Najsurowiej, jak można.